การประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

           ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙