ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

       ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับนายสมชาย บำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม,ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศากลางจังหวัดฯ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ติดตาม

และในเวลา๑๔.๓๐ น. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๔ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ อบต.บางคนที อำเภอบางคนที โดยมีนายพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด,นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ,นายอาคม ประภาพงศ์ เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนนายอำเภอบางคนที รวมทั้งนางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง มีนายดำรงค์ ธีระพิบูลย์ เป็นประธาน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวแกง จำนวน ๔,๕๓๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวแกงเป็นอาชีพ ได้รับมาตรฐาน GAP กว่า ๕๘ % ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จากที่เกษตรกรมารวมตัวกันทำให้มีการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน พัฒนาการจัดทำปุ๋ยหมัก การขายเพาะพันธุ์จำหน่าย การขยายพันธุ์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญในพื้นที่ไม่มีการใช้ลิงเก็บมะพร้าวแต่อย่างใด ใช้แรงงานคนปีนขึ้นต้นบ้าง ใช้ตะขอไม้ยาว ๆสอย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งต้นมะพร้าวสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายชนิด มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นใหญ่ไปสู่รุ่นเล็ก ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่แบบ พอกิน พออยู่ พอใช้ในชุมชนของตนเอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙