การประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะถึงบทเรียนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

           ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญญสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานให้การต้อนรับ Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และนายธมน เล็กปรีชากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและรายงานผล ในการเดินทางมาพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดฯ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะถึงบทเรียนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และแนว ทางการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดให้เข้มแข็ง รวมทั้งหารือถึงแนวทางการเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างจังหวัดและองค์การสหประชาชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙