พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒

              ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำจิตอาสา พระราชทาน เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณกิโลเมตร ๒๙ ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ประชุมร่วมกันและมีมติ คัดเลือกบริเวณ กม.๒๙ สาย ๓๒๕ ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ เป็นสถานที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท แบบซุ้มประตูภาคกลาง แบบ ๒ คู่พระบรมฉายาลักษณ์ที่พิจารณาเชิญไปประดิษฐานบนซุ้มประตู คู่ที่ ๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง นำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ พสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นานัปการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙