ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสา

              ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเอบางคนที นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ พร้อมนำกล่าวปฎิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

จากนั้น ร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระ ราโชบายเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอด และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙