การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์

              ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕  นายชรัส  บุญณสะ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน กว่า ๕๐ หน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้มีความรู้เรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้สื่อมวลชนนำข้อมูลไปขยายผลเผยแพร่ผ่านช่องทางของสื่อด้านต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง  รวมทั้งประชาชนในชุมชนหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ พร้อมให้ความรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยการยกตัวอย่างการทำงานของตนที่ผ่านมา ทั้งการถ่ายภาพที่ดูเป็นธรรมชาติและการภาพเป็นทางการ ซึ่งช่างภาพแต่ละคนจะต้องเลือกมุมภาพให้เหมาะสมเพื่อสื่อให้คนดูเข้าใจ 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙