การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมบางคนที  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายแพทย์สันทิต  บุณยะส่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

        ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานในการมอบชุดอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย สู้โควิด-๑๙ จำนวน ๔๐ ชุด ให้แก่นายแพทย์จิตตรัตน์  เตชวุฒิพร  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในโรงพยาบาลฯ  ซึ่งคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ ราชอาณาจักร            สวปอ.มส. SML รุ่นที่ ๑ หมู่ช้าง  ร่วมกันจัดซื้อและบริจาค  โดยในการประชุมครั้งนี้  เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อกำหนดสถานกักกันโรค และเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยมีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) รองรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร  แนวทางการจัดตั้งสถานที่กักกัน พร้อมทั้งร่างคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่กักกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙