การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 และการกำหนดมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

ขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ ๖๗,๓๘๕,๕๕๐ คน  มียอดสะสมผู้เสียชีวิต ๑,๕๔๑,๗๔๕ ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๕,๑๕๙,๕๒๙ คน เสียชีวิต ๒๘๘,๙๐๖ ราย ประเทศอยู่อันกับที่ ๑๕๑ ของประเทศ ติดเชื้อ ๔,๐๘๖ คน เสียชีวิต ๖๐ ราย รักษาตัวอยู่ ๑๗๓ คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการประชุม EOC ของสำนักงานสาธารณสุข และได้มีการกำหนดดมาตรการต่าง ๆ        เพื่อกิจกรรม งานสำคัญของจังหวัดที่จะจัดขึ้นในช่วงนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙