โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดสมุทรสงคราม ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ ธันวาคมนี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สมุทรสงครามพร้อมคณะกรรมการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร และบีบแตรปล่อยขบวนรณรงค์  

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการเลือกตั้ง, เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสงคราม,คณะครู,นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ออกจากสนามกีฬา ผ่านหน้าวัดป้อมแก้ว,     เข้าสู่ตลาดสดเทศบาลหรือตลาดแม่กลอง ผ่านหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด อย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนไม่ขายเสียงให้นักการเมืองที่หวังผลประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย โดยมีแตรวงสร้างสีสันนำขบวนบรรเลงเพลงต่างๆคึกคักและสนุกสนานไปตลอดเส้นทาง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙