การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี ๒๕๖๔

           ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม,นางรัชฎา บุญณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยาน ร.๒ และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.โดยแนวคิดการจัดงานครั้งนี้คือ “รักษาระยะห่าง ชมงานต่างๆทางสื่อ” ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ สำหรับกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนาฎศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ รำอาศิรวาท โดยศิลปินกรมศิลปากร,ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขึ้นเรือนขุนช้างถึงพานางวันทองหนี โดยยุวศิล ปินของมูลนิธิ,การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิธีหาดทรายกรดถึงทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท โดยศิลปินกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้กำหนดจำนวนที่นั่งผู้เข้าชมการแสดง เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ประมาณ ๑ เมตร และผู้เข้าชมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาชมการแสดง 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙