การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

         ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมบางคนที  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายพีระ  ทองโพธิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราขการที่ ๔ ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   โดยมีคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการสอดส่องงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการคัดเลือกแผนงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและโครงการของส่วนราชการในจังหวัดหรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคา  ๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติให้ ก.ธ.จ.สมุทรสงคราม  สอดส่องโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองขุด(พร้อมเชิงลาดเข้าแก้มลิงทุ่งหิน) ตำบลยี่สาร  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งโครงการและในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙