กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด”Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

              ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  พันเอกจิระโรจน์  กองวารี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม  ภายใต้แนวคิด”Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนางวริดา  ตันบุญเอก  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 ทั้งนี้  เริ่มด้วยการชมวิดีทัศน์คำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง  ซึ่งรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน  โดยปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด -๑๙)  ในรูปแบบผสมผสาน(Hybrid Event) 

ต่อจากนั้น พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Tac Team ไทยลดทุจริต”  การทุจริตนับว่าก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งพบว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด  โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ  การจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙