โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓

            ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  นายอนุกูล  เรือนแก้ว   ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓    โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วย  สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและความยั่งยืน ASDAS  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

     ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวนี้  จัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓  ทั้งในระดับจังหวัด  อำเภอและตำบล  ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙