optionen handel.

พิธีวันเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔

         ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสงฆ์ให้ศีล ต่อด้วยถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระขนิษฐาธิราชการ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการ      ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี 

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือวันเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น 

จากนั้น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดฯ กล่าวรายงาน จบแล้วประธานกล่าวคำถวายผ้าป่า ประธานสงฆ์พิจารณาผ่าป่า ประธานถวายผ้าไตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และถวายถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยธรรมแด่พระสงฆ์  สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ  และได้ยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ ในครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน ๓๕๔,๗๗๘.- บาท

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙