optionen handel.

พิธีวันข้าราชการพลเรือน

        ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน อ่านสารพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ราย ๑. นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒.นายชลัท อุยถาวรยิ่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา และ ๓.นางสาวณัฐนึยา เธียรธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังวัดสมุทรสงคราม  และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓ อีก จำนวน ๙ ราย

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙