optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือก.จ.จ.พร้อมเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

                 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ก.จ.จ.สมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย พร้อมทั้งขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติจำนวน ๑ ราย คือนายกุลโรจน์ บุญสะอาด เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กองช่างอบจ.สมุทรสงคราม และขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการจำนวน ๑ ราย 

 

นอกจากนี้ยังได้ขอความเห็นชอบร่างประกาศ ก.จ.จ.สมุทรสงครามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

รุ่งนภา/ข่าว  ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙