optionen handel.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมพร้อมปรับระดับพื้นที่ควบคุมโรค หลังศบค.มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วราชอาณาจักร ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่

                 ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำชับให้ทุกภาคส่วน เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะสายพันธุ์โอไมครอน ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ แม้ไม่มีอาการรุนแรง แต่มีการแพร่ระบาดง่าย บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลประชาชนทุกคนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกัน  และขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากตลอดเวลา และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ขอให้ทุกคนดูแลตนเองให้มากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ และตรวจ ATK ทุก ๗ วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 

  สำหรับ  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๘,๙๐๔ ราย ร้อยละ ๕๘ เป็นกลุ่มอายุ ๑๘-๕๙ ปี เสียชีวิตสะสม ๙ ราย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ติดชื้อจากคนในครอบครัว รวมทั้งการปรับระดับพื้นที่ควบคุมโรคของศบค. ที่มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่สีเหลือง ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  ซึ่งได้มีมาตรการเฉพาะพื้นที่ คือ ไม่มีการห้ามออกจากเคหสถาน ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ตามปกติ จำกัดเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. สถานศึกษา ร้านสัก นวด สปา ร้านสะดวกซื้อ ตลาดและตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ และห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ และผู้เสี่ยงสัมผัส ในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ HI (Home Isolation) และ CI (Community Isolation) ให้ดูแลในลักษณะเดิมต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะปลอดภัยจากเชื้อโควิด-๑๙ 

   จิตติพัฒน์  ภาพ/ข่าว   ธิติมา เรียบเรียง 

  ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙