optionen handel.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

           ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนางพรนิภา  มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนฯ ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๙ ราย และพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 

 

จากนั้นร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๐ ราย และพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา /เรียงเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙