optionen handel.

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์ในการเรียนพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

              นางสาวกุลจิรา โฉมไสว  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของจากประชาชน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการ บูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” แก้ปัญหาเชิงรุก เด็กหลุดออกจากระบบ เพื่อคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก 

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส สามารถติดต่อนำมามอบให้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๗๑-๐๕๙๒ หรือจะนำมามอบใส่กล่อง ที่จัดรับบริจาคบริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปแจกจ่ายให้เด็กและเยาวชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙