optionen handel.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

                      ที่ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด เพื่อติดตาม การอำนวยความยุติธรรม  ประกอบด้วย การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด, จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบ, การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน, การบังคับยึดทรัพย์และการบริการประชาชนได้แก่ กองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา   การไกล่เกลี่ย คลินิกยุติธรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

นอกจากนี้ ได้มีการรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม กรณี กยศ.ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินประชาชนและยุติธรรมพบประชาชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้ทำให้ผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่ต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน นอกจากนี้ผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกจากจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมยังจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ อีกทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ ๖๕ ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ ทั้งนี้เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้ว ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

 อย่างไรก็ตามการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยท่านรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามบูรณาการหน่วยงานในจังหวัด ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่ กำนัน ผู้นำชุมชนกองทุนแม่ เพื่อประสานติดตามและเชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมการไกล่เกลี่ย โดยจำนวนผู้เข้าร่วมต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนลูกหนี้ กยศ.ทั้งหมด 

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา /เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙