เนื้อหา

ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดสาวงามเมืองแม่กลอง

 

 

 

การประกวดสาวงามเมืองแม่กลอง ประจำปี 2565

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 034 713309 . 034 711997

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙