เนื้อหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

กระทรวง

หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม  

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม  

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม  

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม


 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙