เนื้อหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564

พิมพ์
หมวด: OIT62
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 09 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Ampa

 

ข้อมูลพื้นฐาน
1   โครงสร้าง
2   ข้อมูลผู้บริหาร
3   อำนาจหน้าที่
4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5   ข้อมูลการติดต่อ
6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7

  ข่าวประชาสัมพันธ์

       - เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสงคราม

       - เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

       - facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8   Q & A
9

  Social Network

แผนการดำเนินงาน
10   แผนดำเนินงานประจำปี
11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17

  E-Service

           - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

           - สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

         - สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

        - ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       - ศูนย์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙