การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564

 

ข้อมูลพื้นฐาน
1   โครงสร้าง
2   ข้อมูลผู้บริหาร
3   อำนาจหน้าที่
4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5   ข้อมูลการติดต่อ
6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7

  ข่าวประชาสัมพันธ์

       - เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสงคราม

       - เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

       - facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8   Q & A
9

  Social Network

แผนการดำเนินงาน
10   แผนดำเนินงานประจำปี
11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17

  E-Service

           - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

           - สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

           - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

         - สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

        - ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       - ศูนย์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

       - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


 

 


 

 


  

o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กระทรวง   หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงคมนาคม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

  

o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
กระทรวง   หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงคมนาคม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

  

o22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กระทรวง   หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงคมนาคม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. o21
  2. o17
  3. o16
  4. o15

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙