ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       - ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙