แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙