ภาพรวมของประเทศ

 

ที่มา :  เอกสารการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ