การประชุมเตรียมการจัด Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

                   ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความการจัด Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

                   กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามผ่านทั้ง ๓ อำเภอระยะทางกว่า ๓๐ กิโลเมตร และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักที่สำคัญในเส้นทางที่ปั่นจักรยานผ่าน ด้านความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความพร้อมด้านเส้นทางการปั่นจักรยาน จะมีการเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์

                    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ทางจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยพร้อมกันหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙