การดำเนินงาน

จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรก
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) มอบตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตลาดน้ำบางน้อย
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมจัดระเบียบในการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แสดง #