Joomla Business Template

                 การประชุมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทาง แผนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ   โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องและขยายผลการดำเนินงานในทุกอำเภอ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และสอดรับกับกรอบและกิจกรรมตามแผนแม่บท ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรนำร่อง