Joomla Business Template

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายปรัชญา  ดิลกสัตยา  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม