กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร 034 713309